วิสัยทันศ์

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม