ประชาสัมพันธ์

ติดตามรายละเอียดบน Facebook
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสต์มาส
previous arrow
next arrow
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📣 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนประชาบำรุงได้จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย นำโดยนางสาวนงนภัส อยู่เสิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนยุวกาชาดทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี ช่วยให้สมาชิกเล็งเห็นความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย ช่วยปลูกจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนและพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม และฝึกให้ยุวกาชาดปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สำคัญใกล้เคียง เพิ่มเติม

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนประชาบำรุงนำโดยนางสาวนงนภัส อยู่เลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ ที่มีการ บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

กิจกรรมวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมbig cleaning day

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง รวมพลังสามัคคี “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องนำ อ่างล้างมือ โรงอาหาร เพือความสะอาดเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมด้วยวิถี 5 ส

ภาพเพิ่มเติม

ห้องเรียนออนไลน