กิจกรรม Bing Cleaning day

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง รวมพลังสามัคคี “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องนำ อ่างล้างมือ โรงอาหาร เพือความสะอาดเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมด้วยวิถี 5 ส

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นประถมตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา