วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

6. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7. เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้

3. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีน้ำใจ ก้าวทัน ICTเอกลักษณ์รักสะอาด มารยาทดี มีจิตสาธารณะ