พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดีของสังคม
  3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญาท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวเล้อม