ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

                    ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนประชาบำรุง  ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินจำนวน 6 ไร่  3 งาน 49 ตารางวา  ด้านหน้าโรงเรียน   ติดถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ   ด้านหลังติดคลองภาษีเจริญ  ชุมชนหลังวัดหลักสาม   และวัดหลักสาม  จัดตั้งโดยขุนจรูญ ศักดิ์ประเสริฐ  นายอำเภอภาษีเจริญ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2481  โดยมีพระยาอมร  ฤทธิ์ธำรง  ข้าหลวงประจำจังหวัดพระนครและธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเปิดเรียนมีครู 2 คน มีนักเรียนชาย – หญิง    รวม 49 คน นายแฉล้ม เคียงประดู่ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ปี พ.ศ. 2505    ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ปี พ.ศ. 2521    ใช้หลักสูตรภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521

ปี พ.ศ. 2546    เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปี พ.ศ. 2552    เปิดขยายโอกาสในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2553    เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รวมผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 15  คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางสาวนงนภัส   อยู่เลิศ

รับตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  •   ชื่อย่อ : ป.ร.
  •   ตราประจำโรงเรียน :

  โดยอักษรย่อ ปร  อยู่กลางรูปฉัตร และ ชื่อเต็มของโรงเรียนประชาบำรุง อยู่ภายใต้ฐานฉัตร

  •   สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – เหลือง    หมายถึง ความร่าเริงแจ่มใส และ คุณธรรม
  •     ปรัชญา : การเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  •     คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาตนเอง
  •    พุทธศาสนสุภาษิต :  “นตฺถิ  ปญฺญาสมา อาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
  •    อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีน้ำใจ ก้าวทัน ICT
  •  เอกลักษณ์ : รักสะอาด มารยาทดี มีจิตสาธารณะ
  •  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ : อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3