คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชาบำรุง

 1. ร.ท.มงคล อ่วมนุช ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 2. นายนิพนธ์ โพธิ์แสง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
 3. นางสุพิชฌาย์ สังข์ภิรมย์ ผู้แทนครู กรรมการ
 4. นายสรยุทธ เด่นดำรงกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
 5. นายศิลาโรจน์ อมรอรรถวิทย์ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ
 6. นางสาวสุกัญญา คุ้มเฟื่อง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
 7. พระมงคลธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดทองเนียม ผู้แทนพระภืกษุสงฆ์ กรรมการ
 8. นายชัยวัฒน์ พัฒนเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. น.อ.สละ แย้มผกา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายเจือ สุวรรณเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นางสังวาลย์ นาควัชระ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายสุพัฒน์ ศรีมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13. นายมานะ ยวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 14. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ